Privacy beleid

Privacy beleid

Over ons privacybeleid

't Kruidenhuisje geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij

nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de

informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw

gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten

dienstverlening van 't Kruidenhuisje. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden

is 21/03/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle

voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden

verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden

deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke

wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke

rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor

privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan,

welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Shopify en Plug&Pay. Persoonsgegevens die u

ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partijen

gedeeld. Zowel Shopify als Plug&Pay heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische)

ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Alle partijen

zijn op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende

beveiligingsmaatregelen te nemen.

Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk

wachtwoordbeleid. Alle eerder genoemde partijen zijn gecertificeerde verwerkers van

creditcardgegevens. Zowel Shopify als Plug&Pay maken gebruik van cookies om technische

informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen

persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Zowel Shopify als Plug&Pay behouden zich het

recht om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te

verbeteren. Alle partijen houden rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor

(persoons)gegevens. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, uw gegevens worden mogelijk

in de Verenigde Staten verwerkt.

Webhosting

Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van Phoenix en Argeweb. Beide partijen verwerken

persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kunnen

deze partijen metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen

persoonsgegevens. Zowel Phoenix als Argeweb heeft passende technische en organisatorische

maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te

voorkomen. Phoenix en Argeweb zijn op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met ActiveCampaign. ActiveCampaign zal uw naam en

e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via

onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet

meer. Uw persoonsgegevens worden door ActiveCampaign beveiligd opgeslagen.

ActiveCampaign maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk

maken of e-mails worden geopend en gelezen. ActiveCampaign behoudt zich het recht voor om

uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader

daarvan informatie met derden te delen.Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Argeweb. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies

en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. heeft geen toegang tot ons

postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van zowel Mollie als

Shopify Payments. Zowel Mollie als Shopify Payments verwerkt uw naam, adres en

woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Zowel

Mollie als Shopify Payments heeft passende technische en organisatorische maatregelen

genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Zowel Mollie als Shopify Payments behoudt

zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in

het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde

waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van

toepassing op de onderdelen van zowel Mollie’s als Shopify’s dienstverlening waarvoor zij derden

inschakelen. Zowel Mollie als Shopify Payments bewaart uw gegevens niet langer dan op grond

van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij

maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor

noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt

deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat

PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter

beschikking.

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten

van Jortt. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw

bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw

persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Jortt is tot geheimhouding

verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Jortt gebruikt uw persoonsgegevens niet

voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat

het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij

gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij

gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u

op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden

gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te

voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst

tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel

onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser

en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan 't Kruidenhuisje op grond van een wettelijke verplichting worden

gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van

overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen

ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel

bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit

bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke

administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze

gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben

echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw

opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde

rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij

leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In

beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar

uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres

of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden

een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek

administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt

u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te

allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt

dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw

persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan

onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw

verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een

kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich

hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw

persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking

doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie

op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres

een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw

persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan

onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw

verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een

bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw

persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek

met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30

dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons

bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in

opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid

kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige

koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw

persoonsgegevens door of in opdracht van 't Kruidenhuisje. Als u bezwaar maakt zullen wij

onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is

uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten)

verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft

bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te

worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van

toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze

contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de

“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe

bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende

wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de

verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld

in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter

altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop

wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-

mail op de hoogte.

Contactgegevens

't Kruidenhuisje

Astrid Jongbloed

Schuit 8E

1724 BD Oudkarspel

Nederland

info@hetkruidenhuisje.nl