Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 6A - Herroepingsrecht Jaaropleiding Kruidenvrouw

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn

herroepingsrecht;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf

en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Dag: kalenderdag;

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten

en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om

informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige

raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien

van de overeenkomst op afstand;

7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking

stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn

herroepingsrecht.

8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan

consumenten aanbiedt;

9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de

ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten,

tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of

meer technieken voor communicatie op afstand;

10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten

van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte

zijn samengekomen.

11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

’t Kruidenhuisje

Astrid Jongbloed

Schuit 8E

1724BD Oudkarspel

E-mailadres: info@hetkruidenhuisje.nl

KvK-nummer: 88772411

Btw-identificatienummer: NL864773055B01


Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op

elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en

consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene

voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk

is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de

algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de

consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het

vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze

algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden

gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan

worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk

is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van

de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij

op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen

worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of

dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige

toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden

steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel

of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze

voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg

onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke

zoveel mogelijk benaderd.

6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden

beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze

voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.


Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,

wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te

passen.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden

producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede

beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer

gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de

aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het

aanbod binden de ondernemer niet.

4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen

aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden

producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact

overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en

verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het

bijzonder:

◦ de prijs inclusief belastingen;

◦ de eventuele kosten van verzending;

◦ de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen

daarvoor nodig zijn;

◦ het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

◦ de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;◦ de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de

ondernemer de prijs garandeert;

◦ de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het

gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een

andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte

communicatiemiddel;

◦ of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke

wijze deze voor de consument te raadplegen is;

◦ de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door

hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en

indien gewenst herstellen;

◦ de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan

worden gesloten;

◦ de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze

waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

en

◦ de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het

moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij

gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de

ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het

aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd,

kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende

technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht

van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan

betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument

aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van

belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de

ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan

te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de

uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie,

schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier

kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten

terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht

gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het

herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer

deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de

overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur

heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de

eerste levering.

7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende

beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst

zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in

op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de

consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de

verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat

nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn

herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en -

indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer

retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit

binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het

kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van

een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft

gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product

binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken

tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft

gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de

ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

5. Bij levering van diensten en/of online programma's heeft de consument de mogelijkheid de

overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen,

ingaande op de dag van aankoop of van het aangaan van de overeenkomst.

6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door

de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en

duidelijke instructies.

Artikel 6A - Herroepingsrecht Jaaropleiding Kruidenvrouw 2023/2024

1. Je kunt je deelname aan de opleiding annuleren tot uiterlijk maandag 11 september 2023.

Je hebt dan ruim de kans gekregen om de online leeromgeving te verkennen, de lessen en

mijn lesmethode te bekijken. Bevalt het niet, dan kun je me mailen en annuleer ik je

deelname. Het reeds betaalde lesgeld ontvang je retour, minus 25 euro administratiekosten.

Let op! Na 11 september 2023 kun je niet meer annuleren! Je houdt onbeperkt toegang

tot de lessen en de online leeromgeving. Dus wanneer er omstandigheden zijn waardoor je

de lessen niet kunt volgen, dan kun je deze later alsnog bekijken en volgen.

2. Let op! Het annuleren van praktijkdagen kan tot uiterlijk 1 september 2023. Na deze

datum kunnen de praktijkdagen NIET meer worden geannuleerd. Wel kun je je

praktijkdagen ter overname aanbieden in de online community. Er zullen ongetwijfeld

mensen zijn die te laat waren voor een plekje bij de praktijkdagen en meer dan blij zijn om

ze over te nemen.

3. Bij stornering van de termijnbedragen, om wat voor reden dan ook, ontvang je 2x een

herinnering om het openstaande bedrag te betalen. Wordt aan dit verzoek niet voldaan dan

ben ik helaas genoodzaakt om je de toegang tot de online leeromgeving te ontzeggen

totdat de betaalverplichting is voldaan. De kosten voor stoneringen van termijnbedragen

zullen in rekening gebracht worden van de klant.

4. Waneer je de toegang wordt ontzegd tot de online leeromgeving zullen eerder betaalde

termijnbetalingen NIET worden gerestitueerd.

5. Wordt je door het storneren van een termijnbedrag de toegang tot de leeromgeving ontzegt,

dan kun je alleen weer toegang verkrijgen door het volledige openstaande bedrag incl.

administratiekosten en de kosten voor de stornering, in een keer te voldoen.

6. Je houdt onbeperkt toegang tot de lesstof dus mochten er tijdens de opleiding onvoorziene

omstandigheden zijn, waardoor je de lessen niet kunt volgen, dan kun je de lessen altijd op

een later tijdstip en op je eigen tempo volgen.

7. Mocht je door onvoorziene omstandigheden een praktijkdag niet kunnen bijwonen dan kun

je een oproep plaatsten in de online community om deze te ruilen met een medecursist. Is

dit niet mogelijk, dan kun je je praktijkdag ter overname aanbieden in de online community.8. Mocht je door onvoorziene omstandigheden de praktijkdagen helemaal niet kunnen volgen

dit jaar, dan kun je ze ter overname aanbieden in de online community.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de

kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig

mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de

voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend

bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via

dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument

nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de

consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het

product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het

herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de

koopovereenkomst.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals

omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de

ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst,

heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de

consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de

ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de

verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een

bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen

voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de

aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg

van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen

gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen

invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen

en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; ofb. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de

dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en

zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer

niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de

overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van

deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de

overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien

overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor

ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de

wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst

tegenover de ondernemer kan doen gelden.

3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering

aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te

geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De

ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de

producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele

adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

5. De garantie geldt niet indien:

• De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door

derden heeft laten repareren en/of bewerken;

• De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins

onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer

en/of op de verpakking behandeld zijn;

• De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid

heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste

materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst

nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van

aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft

gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf

geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren,

tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging

vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden

uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling

geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst

zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument

geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op

schadevergoeding.

5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat

de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na

ontbinding, terugbetalen.

6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich

inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op

duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van

een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot

het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de

ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is

overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt

tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te

allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en

een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot

het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen

tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe

overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

• te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in

een bepaalde periode;

• tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

• altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft

bedongen.

Verlenging

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld

afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend

worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan

en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften

stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de

consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen

met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld

afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden

verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten

hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de

overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van

dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-,

nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet

stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of

kennismakingsperiode.

Duur

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een

jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand

opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de

overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde

bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als

bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst,

vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft

ontvangen.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens

onverwijld aan de ondernemer te melden.3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke

beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten

in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en

behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en

duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de

gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend

vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere

verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen

geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een

meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat

vatbaar is voor de geschillenregeling.

5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het

mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/

odr).

6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer

schriftelijk anders aangeeft.

7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar

haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene

voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien

de consument woonachtig is in het buitenland.

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten

nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige

wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op

een duurzame gegevensdrager.